Polecam rejestrować się szybciutko bo za chwilę nie będzie miejsc na warsztaty z genialną parą argentyńsko-polską Luiza i Marcel Almiron.

Piątek 28 czerwca:

17.30 – 19.00 (1,5h) – Technika dla kobiet.

Sobota 29 czerwca:

12.00 – 13.30 (1,5h) – poziom dla średniozaawansowanych:

Milonga, warsztaty w parach – milonga lisa i traspie – rozwiązania do każdej z nich w oparciu o cruzes, cruzes forzados i vay-venes.

13.45 – 15.15 (1,5h) – Poziom dla średniozaawansowanych:

Tango, warsztaty w parach – podstawy tańca w bliskim trzymaniu; postawa, objęcie, prowadzenie; kiedy i jak zmieniamy postawę i objęcie i czemu to służy; podstawowe figury i ich modyfikacje; „1000 i 1 wersja ocho cortado” i ozdobniki dla pań i panów; obroty w bliskim trzymaniu (z „dodatkami” lub bez) – zakres figur na lekcji dopasujemy do poziomu grupy.

Niedziela 30 czerwca:

12.00 – 14.00 (2h) – Poziom dla zaawansowanych:

Tango milonguero, warsztaty w parach – możliwości bliskiego objęcia, obroty, obroty z dodatkami, figury obrotowe ze zmianami kierunku, typowe i nietypowe barridy – zakres dopasujemy do poziomu grupy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie w zależności od poziomu grup.

14.15 – 15.45 (1,5h) – Poziom dla średniozaawansowanych:

Milonga, warsztaty w parach – rozwiązania oparte na rebotes i ich kombinacjach ; na dodatek mały skoczek lub dwa.


W recommend registering without delay, because soon there will be no space for Workshops with a brilliant Argentinian-Polish couple Luiza and Marcel Almiron.

Friday 28 June:

17:30 – 19:00 (1,5h) – Tango technique for women.

Saturday 29 June:

12:00 – 13:30 (1.5h) – Milonga, intermediate level:

Workshops in pairs – milonga lisa and traspie – solutions for each of them based on cruzes (crosses), cruzes forzados and vay-venes.

13:45 – 15:15 (1.5h) – Tango, intermediate, in pairs:

Tango basics in close embrace; posture, embrace, leading; when and how we change posture and embrace and what purpose the change serves; basic figures and their modifications; „1000 and 1 versions of ocho cortado” and adornments for women and men; giros in close embrace (with or without „additions”) – the range of figures in the lesson will be adjusted to the group level.

Suday 30 June:

12:00 – 14:00 (2h) – Tango milonguero, advanced level:

Workshops in pairs – different options of close embrace, giros, giros with additions, rotational figures with changes of direction, typical and not-so- typical barridas. The workshop range will be adjusted to the group level. We reserve the right to change the program depending on group levels.

14:15 – 15:45 (1.5h) – Milonga, intermediate level:

Workshop in pairs – solutions based on rebounds (rebotes) and their combinations; in addition, a small jump or two.