POKAZY TANGA w wykonaniu: / TANGO PERFORMANCES by:

Luiza i Marcelo Almiron “LOS ALMIS” [Argentyna]

To polsko-argentyńskie małżeństwo, które ma za sobą ogromne doświadczenie – zarówno w tangu argentyńskim, jak też innych formach tańca oraz technikach pracy z ciałem.

Mają 30 lat doświadczenia w tangu oraz nauczaniu!

Uczą na stałe w Warszawie.

MARCELO – Argentyńczyk pochodzący z Buenos Aires – profesjonalny tancerz, choreograf i nauczyciel, który ma za sobą olbrzymie i wszechstronne doświadczenie, które wchłonął od najlepszych nauczycieli i maestros w Buenos Aires. Od dawna występował na prestiżowych i tradycyjnych scenach Buenos Aires (w show tangowych): La Cumparsita, Bar Sur, La Ventana, El Viejo Almacen, Homero Manzi y Cafe Tortoni.

W latach 2001-2002 występował w tango shows:

– w Teatro Colón (z Marisą Quirogą jako główną baleriną)

– w Una Suite de Tango w Centro Cultural Borges – wspólnie z tancerzami Teatru Colón

Wygrał 2 nagrodę na Mistrzostwach Świata w Tangu organizowanych przez La Virutę i Tangautę w 2002r.

LUIZA – żona Marcela, jest jedną z pierwszych tancerek i nauczycielek tanga w Polsce. Od 2009 r. pracuje razem ze swoim mężem Marcelo. W Buenos Aires pracowała, ucząc tanga z Oskym Casasem w jednej z najpopularniejszych tradycyjnych milong: w El Beso (2007-2008). Razem z Oskym tańczyli pokazy na takich milongach jak „Milonguita” i „Cachirulo” w Buenos Aires.

Ze swoim byłym partnerem Jakubem Korczewskim otworzyła pierwszą regularną szkołę tanga w Polsce (2003) i pracowała z nim przez 5 lat. We współpracy z Luisem Bianchi (tancerz z Buenos Aires) wyprodukowała pierwsze polskie show tangowe dla teatru („Tango Historias”, 2006), w którym występowała także jako tancerka (Warszawa i Koszalin 2006).

W 2004 r. tańczyła pokaz tanga podczas „Tango Argentino Show” Juana Carlosa Copesa – legendy tanga, tancerza i choreografa znanego z filmu “Tango” Carlosa Saury.

Luiza i Marcelo proponują Wam tango argentyńskiego prosto z kolebki tanga z BUENOS AIRES – we wszystkich jego kolorach i odcieniach !

Marcelo tańczy tango od ponad 27 lat, Luiza od 19-stu. Tańcem zajmują się od ponad 30 lat – Marcelo zaczął tańczyć mając ok. 15 lat, Luiza jeszcze w szkole podstawowej. To doświadczeni pedagodzy. Ich metodyka nauczania łączy ich różne doświadczenia i scala w jedną unikalną całość to, co w nich wyjątkowe:

– korzenie argentyńskie Marcela i jego doświadczenie tangowe zaczerpnięte od tych, którzy już nie żyją jak i współczesnych maestros: mistrzów canyengue, tanga tradycyjnego/salon, milonguero, tango show (escenario), tango nuevo i milongi oraz doświadczenie w innych tańcach (salsa, taniec współczesny, jazz, break-dance oraz rock and roll)

– u Luizy – jej bogate doświadczenie taneczne (tango milonguero, tango salon, tango escenario, tango nuevo i milonga, taniec towarzyski, salsa, jazz, swing), pasję odkrywania tajemnicy ciała i psychiki (szkolenia i kursy pracy z ciałem i terapii tańcem i ruchem, studia psychologiczne) oraz ponad 20-letnie taneczne doświadczenie pedagogiczne zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Ich taniec to kwintesencja tanga, to pasja, namiętność, to rozmowa na różnych poziomach.

Jedni z nielicznych par w Europie, które tańczą wszystkie style tanga, znają i umieją pokazać ich różnice i subtelne szczegóły:

Nie są im obce stare techniki tanga, czy też współczesne style i metody ruchu. Świetnie odnajdują się zarówno w tango milonguero czy starym canyengue jak i w tangu tradycyjnym, szeroko pojętym tango salon. Korzystają często z rozwiązań tango nuevo a także wzbogacają swój taniec o bardzo ekspresyjne tango show (tango escenario). Uwielbiają też tańczyć milongę. Prowadzą regularne kursy, warsztaty, specjalne seminaria oraz tańczą na wielu pokazach w Polsce i za granicą.

Występy:

Tańczyli pokazy w wielu popularnych milongach Buenos Aires takich jak:

“Porteño y Bailarin”, “Gricel”, “Hay un Lugar”.

Tańczyli także wiele pokazów podczas festiwali, koncertów czy wydarzeń specjalnych m.in: koncert Roberto Siri w Warszawie (2017), koncert Solo Tango Orquestra (Festiwal Tanga w Sztokholmie, 2016), koncert Silencio Tango Orquestra w Sztokholmie, koncert Criminal Tango w Sztokholmie, koncert Tangarte Orquestra w Sztokholmie (2010), Polsko-Litewska Milonga w Wilnie (2016 i 2017), koncerty Tango Diagonales w Warszawie (2016), koncerty polskiego zespołu Tangostan w Warszawie, Festiwal Tanga w Warszawie (2010), Festiwal Tanga w Zielonej Górze (2017).

W latach 2010 i 2011 uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie kulturalnym EU “Popłyń z tangiem” – dając tygodniowe warsztaty oraz pokazy tanga w Jeleniej Górze i Bautzen.

Przygotowali choreografię tanga do spektaklu „Królowa Śniegu” w Teatrze Polskim w Warszawie (na 100-lecie Teatru Polskiego, 2014).

English version:

This is an Argentinean-Polish couple with a profound and vast experience – both in Argentinean tango and other dance forms as well as body work techniques.

They have 30 YEARS OF EXPERIENCE in tango and teaching!

They teach in Warsaw on a regular basis.

MARCELO – Argentinean maestro from Buenos Aires – professional dancer, choreographer and teacher who has a vast experience derived from the best teachers and maestros. He’s been performing on the prestigious and traditional stages of Buenos Aires in many tango shows: La Cumparsita, Bar Sur, La Ventana, El Viejo Almacen, Homero Manzi y Cafe Tortoni.

In 2001-2002 he performed in such tango shows as:

– in Teatro Colón (with Marisa Quiroga as a main ballerina)

– in “Una Suite de Tango” in Centro Cultural Borges – together with the dancers of Teatro Colón.

He won a 2nd prize in the Word Tango Championships organized by La Viruta i Tangauta in 2002.

LUIZA – Marcelo’s wife – she is one of the first dancers and tango teachers in Poland. Since 2009 she’s been working all over the world with her husband Marcelo Almiron, professional Argentinean dancer and choreographer. In Buenos Aires she was teaching tango with Osky Casas in one of the most popular traditional milongas:  El Beso (2007-2008). Together with Osky they danced exhibitions in such popular milongas as: “Cachirulo” and “Milonguita” in Buenos Aires.

With her ex-partner Jakub Korczewski she opened the first tango school in Poland (2003) and worked with him for 5 years. Con cooperation with Luis Bianchi (dancer from Buenos Aires) she produced the first Polish tango show for the theatre (“Tango Historias”, 2006), in which she performed as a tango dancer too (Warsaw and Koszalin 2006).

In 2004 she danced in the „Tango Argentino Show” of Juan Carlos Copes – the legend of tango, dancer and choreographer known from the film of Carlos Saura “Tango”.

Luiza and Marcelo offer you Argentinean tango from the cradle of tango – from BUENOS AIRES – in all its colours and shades!

Marcelo has been dancing tango for more than 27 years now, Luiza for 19 years.

They have been dancing different forms for more than 30 years now. Marcelo started dancing at the age of 15, Luiza in the primary school. They are very experienced pedagogues. Their method of teaching combines their different experience and unites what is exceptional about each of them:

– Argentinean roots of Marcelo and his experience passed from those who already are not among us but also from contemporary teachers: maestros of canyengue, tango tradicional/ salon, tango milonguero, tango show (scenario), tango nuevo  and milonga. But also his experience in other forms of dance: salsa, moder dance, jazz, break-dance and rock and roll.

– Luiza’s broad dance experience (tango milonguero, tango salon, tango scenario, tango nuevo and milonga, ballroom dances, salsa, jazz, swing/lindy hop), passion of discovering secrets of the body and psyche (trainings and courses on body work, dance/movement therapy, psychological studies) and more then 20 years of dance pedagogical experience in teaching children and adults.

Their dance is a quintessence of tango, it’s a passion, a sensuousness, a conversation at different levels.

They are one of the few couples in Europe that dance all styles of tango and know how to explain their differences and subtle characteristics.

They know very well both old styles of tango and contemporary styles and methods of movement. They find themselves perfectly in milonguero or canyengue as well as in tango tradicional, very broad tango salon. They use lots of tango nuevo solutions and they enrich they dance by tango escenario (tango show). They are very keen on milonga too.

On regular basis they organize courses, workshops, special seminars and perform many exhibitions in Poland and all over the world.

Exhibitions:

They performed at many popular milongas in Buenoas Aires, ie: “Porteño y Bailarin”, “Gricel”, “Hay un Lugar”.

They also dance many shows during different festivals, concerts or special events i.e: concert of Roberto Siri in Warsaw (2017), concert of Solo Tango Orquestra (Tango Festival in Stockholm, 2016), concert of Silencio Tango Orquestra in Stockholm, concert of Criminal Tango in Stockholm, concert of Tangarte Orquestra in Stockholm (2010), Polish-Lituanian Milonga in Vilnius (2016 & 2017), concerts of Tango Diagonales in Warsaw (2016), concerts of the Polish tango group Tangostan in Warsaw, Tango Festival in Warsaw (2010), Tango Festival in Zielona Góra (2017).

In 2010 and 2011 they participated in the Polish-German UE cultural project “Popłyń z tangiem” – giving 1-week workshops and tango exhibitions in Jelenia Góra and Bautzen.

They prepared tango choreography for the spectacle „Snow Queen” in the Polish Theatre in Warsaw (for the 100-year anniversary of the Polish Theatre, 2014).