15 Tango Festival Alegria en Brzeg odbywa się w Brzegu w terminie 12.08-14.08.2022. Szczegółowe lokalizacje poszczególnych wydarzeń zostaną umieszczone w planie Festiwalu.

 1. Tango Festival Alegria en Brzeg jest imprezą zamkniętą – wstęp mają osoby zarejestrowane, znajdujące się na liście uczestników oraz mieszkańcy miasta powiatu brzeskiego, którzy mogą być jedynie widzami Festiwalu.
 2. Do tańczenia na parkiecie uprawnia jedynie umieszczona na ręce opaska identyfikacyjna, którą zarejestrowani uczestnicy otrzymują przed wejściem na milongę. Osoby bez opasek identyfikacyjnych będę wypraszane przez Organizatorów z parkietu.
 3. Rejestracji na Festiwal można dokonywać począwszy od dnia 02.06.2022 od godz. 20:00.
 4. Zaznaczenie zainteresowania warsztatami na formularzu rejestracyjnym, nie jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa.
 5. Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia będzie automatyczny e-mail., który nie jest równoznaczny z przyjęciem na Festiwal.
 6. O przyjęciu na Festiwal decydować będą proporcje pomiędzy prowadzącymi a podążającymi oraz odgórnie ustalony limit miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjmowania w pierwszej kolejności zgłoszeń dokonywanych w parach (podążająca + prowadzący).
 7. O przyjęciu lub umieszczeniu na liście rezerwowej Organizator powiadomi w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia.
 8. Informacja o przyjęciu zawierać będzie również numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w terminie 7 dni. W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na działalność statutową”.
 9. Organizator nie ponosi kosztów prowizji bankowych oraz kosztów przewalutowania.
 10. Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wyśle drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu.
 11. Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych wejściówek, jednakże możliwe jest jej odstąpienie innej osobie po uzgodnieniu z Organizatorami.
 12. W przypadku odwołania wydarzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zakupione wejściówki przechodzą na kolejny rok.
 13. W ramach zakupionej wejściówki Organizator zapewnia: udział w milongach, koncertach, pokazach oraz możliwość tańczenia na parkiecie. Organizator nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia.
 14. Administratorem danych osobowych jest Organizator, a dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom.
 15. Każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenie zmian w programie Festiwalu.

Terms & Conditions of 15 Tango Festival Alegria en Brzeg

The 15th Tango Festival Alegria en Brzeg takes place in Brzeg between 12.08.2022 and 14.08.2022. Detailed locations of individual events will be included in the Festival’s schedule.

 1. Tango Festival Alegria en Brzeg is a closed event – entry is allowed to registered persons who are on the list of participants, Organizers, and to the city of Brzeg residents who can only be Festival viewers.
 2. Only an identification wristband placed around the wrists of registered participants before entering the milonga authorizes the entry to the Festival’s dancefloor. Persons without identification wristbands will be asked by the Organizers to leave the dancefloor.
 3. Registration for the Festival will begin on the 2th of June, 2022, at 20:00.
 4. Filling in the Registration Form is not tantamount to confirmation of participation.
 5. The confirmation of receipt of the Registration Form will be an automatic e-mail, which is not tantamount to being accepted to the Festival.
 6. Admission to the Festival will be decided  by the Organizers who will take into account the proportions between the leaders and followers and according to the top-down limit of places. The Organizers give priority to applications submitted by couples (follower + leader).
 7. The Organizers will notify those with submitted Registration Forms about their acceptance as Participants or placing them on the reserve list within 10 days of receiving the Registration Form.
 8. The e-mail message about acceptance will include the bank account number to which payment must be made within 7 days. In the title of the transfer, enter „Donation for statutory activity”.
 9. The Organizers do not bear the costs of bank commissions or currency conversion costs.
 10. After receiving the payment, the Organizers will send an electronic confirmation of participation in the Festival.
 11. The Organizers do not accept returns of purchased tickets; however, it is possible to transfer a ticket to another person after receiving the Organizers’ consent to the transfer.
 12. In case of cancellation of the event, not through the fault of the Organizer, purchased tickets pass to the next year.
 13. As part of the purchased tickets, the Organizers provide: participation in milongas, concerts, shows and the opportunity to dance on the Festival’s dancefloor. The Organizers do not provide accommodation or meals.
 14. The Organizers are the Administrator of the Participants’ personal data, and the personal data will not be shared with other entities.
 15. Everyone has the right to inspect their personal data and correct them.
 16. The Organizers reserve the right to make changes to the Festival program.