Polityka Prywatności Fundacji „TANGO-SI”

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 9/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzenie” Fundacja „Tango-Si” – organizator Festiwalu Tanga w Brzegu, zwana dalej „Administrator” w wykonaniu art. 13 Rozporządzenia informuje osobę, której dane osobowe przetwarza w związku ze świadczonymi usługami zwaną dalej „ Klient” o następujących okolicznościach:

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundacja „Tango-Si”
 • Z Administratorem można się kontaktować: mailowo, na adres: tango.si.brzeg@gmal.com
 • Dane osobowe Klienta, podane w procesie rejestracji uczestnictwa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1.
 • Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
 • Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora: firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia uczestników.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez okres 5 lat na potrzeby działań promocyjnych i reklamowych Administratora.
 • Dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia Festiwalu Tanga w Brzegu, za wyjątkiem ich przechowywania w dokumentach księgowych – wystawione faktury, rachunki i umowy (7 lat) oraz w polisie ubezpieczeniowej (1 rok).
 • Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (prawo do usunięcia nie dotyczy wystawionych faktur zgodnie z przepisami skarbowymi)
 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych: gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzane danych oparte jest na podstawie niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 • Klient może realizować uprawnienia wymienione w ust. 8 i 10 poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia na adres Administratora wskazany w ust. 2 .
 • Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w ust. 8 bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyny opóźnienia.
 • Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniem Klienta, o których mowa w ust. 8, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

Personal Data Protection Policy of the „TANGO-SI” FOUNDATION

In connection with the implementation into law on 25 May 2018 of (EU) Regulation 2016/679 of the European Parliament, and of the EU Council of 27 April 2016, regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data and free movement of such data, and the repeal of Disposition 9/46 / EC, hereinafter referred to as „Regulation”, the „Tango-Si” Foundation – the organizer of the Tango Festival in Brzeg, hereinafter referred to as the „Administrator” in the implementation of art. 13 of the Regulation informs the person whose personal data is being processed in connection with the services provided, hereinafter referred to as „the Customer”, about the following:

 • The „Tango-Si” Foundation is the Administrator of the client’s personal data.
 • The Administrator can be contacted by e-mail: tango.si.brzeg@gmal.com.
 • The Customer’s personal data provided in the registration process are processed on the basis of art. 6 par. 1.
 • The Administrator has implemented appropriate technical and organizational measures referred to in art. 32 of the Regulation.
 • The Customer’s personal data may be made available by the Administrator to an insurance company with the purpose of insuring the participants.
 • According to art. 6 par. 1. lit. and Regulations, the Customer’s personal data may be used for a period of 5 years for the purposes of promotional and advertising activities by the Administrator.
 • Data in the form of name and e-mail address will be stored for 5 years from the end of the Tango Festival in Brzeg, with the exception of their storage in accounting documents – issued invoices, bills and contracts (7 years) and in the insurance policy ( 1 year).
 • The Customer has the right to request access to his/her personal data, to delete them or to limit the processing rights (the right to delete does not apply to issued invoices in accordance with tax regulations.)
 • The customer has the right to file a complaint to the supervisory body, ie the President of the Office for Personal Data Protection.
 • The Customer has the right to object to the processing of his/her data: if there are reasons related to the Customer’s specific situation and the data being processed is based on the basis of necessity for the purposes arising from the legitimate interests of the Administrator.
 • The Customer may exercise the rights specified in paragraph 8 and 10 by submitting a written statement to the Administrator’s address indicated in para. 2.
 • The Administrator is obliged to provide the Customer with information about the actions taken in connection with the requests referred to in para. 8 without undue delay, and in any case within one month of receipt of the request. If necessary, the time limit referred to in the preceding sentence may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within one month of receipt of the request, the Administrator informs the Customer about the time extension, stating the reason for the delay.
 • If the Administrator does not act on the Client’s request referred to in para. 8, he/she shall promptly – not later than one month after receipt of the request – inform the Customer about the reasons for not taking action and about the possibility of lodging a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection and of using legal protection measures before the Court.